Klub Europejski PDF Drukuj E-mail
Napisa Administrator   
Tuesday, 09 October 2007

Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer”

• dziaa od 2001 r.
• opiekun A. Drzymalska-Pustoa

 

 

Jak powsta klub?

3. IV. 2000 - Spotkanie z konsultantem CIE M. Olszewskim n.t. „atutów i saboci regionu wobec szans i zagroe zwiazanych ze zblizajc si integracj Polski z UE przez pryzmat dowiadcze rodziny i mieszkaców dawnego woj. wocawskiego

IX 2000/2001 – podjto decyzj o utworzeniu klubu, którego opiekunem zostaa mgr A. Drzymalska-Pustoa a pomoc zaoferowali polonici J. i M. Glazik.

15.01.2001 - zebranie zaoycielskie, na którym zadecydowano o strukturach klubu:
• Koo Naukowe – s. ekologiczna, geograficzno-kulturowa, hstoryczna, filologiczna;
• Koo Komputerowe
• Koo artystyczne - s. muzyczna, plastyczna, teatralno – filmowa
• Koo Informatyczne – tablica informacyjna; redagowanie eurostrony w gazetce szkolnej „Szkoowizjer”


Czego dokona? Jak dziaa?

  • ROK SZKOLNY 2000/2001 - pierwszy rok dziaalnoci klubu

II 2001 - ogoszono konkursy na nazw i logo klubu

II 2001 - przedstawiciele klubu wzili udzia w inauguracyjnym spotkaniu RCIE we Wocawku

V 2001 - na potrzeby IV Targów Zawodów w naszym LO klubowicze skompletowali dane o uczelniach, które maj kierunki i wydziay zwizane z integracj europejsk

V 2001 - przeprowadzono I Byskawiczny Midzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

VI 2001 - klub wczy si w obchody Dnia Patrona Szkoy:
• gazetki tematyczne: Królowa Jadwiga – matka integrujcej si Europy; Budapeszt – miasto dziecistwa patronki; Kocioy w UE
• referat opiekuna SKE nt. „Królowa Jadwiga a Europa”

  • ROK SZKOLNY 2001/2002 - drugi rok dziaalnoci klubu

IX 2001 – nadanie klubowi nazwy – „Eurowizjer”

X 2001 - zorganizowanie imprezy zapoznajcej ze zwyczajami anglo-amerykaskimi – „Hallowen- festyn duchów”.
- redagowanie listu do ambasady USA
- udzia w konkursie „Zosta negocjatorem”

XII 2001 - zapoznanie spoecznoci uczniowskiej ze zwyczajami boonarodzeniowymi i noworocznymi w pastwach UE

II – III 2002 - gromadzenie biblioteczki europejskiej – wspópraca z instytucjami oferujcymi materiay pomocowe

IV 2002 – impreza „Europejska Wiosna”

– „Dzie Hiszpasko- Portugalski” (w programie: prezentacje geopolityczno-gospodarcze obu pastw; filmy i slajdy; taniec hiszpaski w wykonaniu uczniów; rozmówki hiszpaskie – mini lekcja hiszpaskiego; „Podróe kulinarne Pani Witchenbach”- kuchnia hiszpaska; quizy i konkursy

– zgoszenie udziau w II konkursie wiedzy o integracji europejskiej dla uczniów szkó rednich (organizator WSHE)

V 2002 – obchody Dnia Unii Europejskiej; II Byskawiczny Midzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

VI 2002 – konkurs plastyczny pt. „w. Jadwiga – Królowa jednoczcej si Europy” dla uczczenia Dnia Patronki Szkoy

– udzia w konkursie „Europejczyk 2002”

  • Rok szkolny 2002/2003 – trzeci rok dziaania klubu

Liceum Ogólnoksztacce im.Królowej Jadwigi w Kowalu postanowio przyj do realizacji zadanie z zakresu zada wasnych powiatu.Organizatorem imprezy by Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer” dziaajcy przy LO im.Królowej Jadwigi w Kowalu pod opiek mgr Anny Drzymalskiej-Pustoy.Do udziau zaproszono kilkuosobowe zespoy uczniowskie reprezentujce szkoy ponadgimnazjalne powiatu wocawskiego wraz z opiekunami. Impreza miaa charakter ogólnopowiatowy. Odbywaa si pod patronatem urzdu marszakowskiego.
• w listopadzie uczniowie naszej szkoy wzili udzia w VII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Dwóch uczniów - D. Górnicki z III a i P. Lewandowski z III b - zakwalifikowao si do zawodów okrgowych w Toruniu.
• 3 uczniów wzio udzia w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej w Inowrocawiu
• wspierajc dziaania SK PCK wczylimy si w akcj informacyjn dotyczc poczyna rzdu RP w sprawie przeciwdziaania narkomanii zgodnie z wymogami unijnymi oraz obchody roku niepenosprawnych, przygotowujc tematyczne gazetki cienne
• informowalimy równie spoeczno uczniowsk o efektach ostatniego etapu negocjacji czonkowskich Polski

9 V 2003 - na Dzie Europy przygotowalimy III Byskawiczny Midzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

12 V 2003 - szkoa i klub - organizatorami imprezy EUROPA – MÓJ DOM
• konkursy:
1. Czy znasz jzyki obce?
2. Czy znasz prawo europejskie?
3. Czy umiesz negocjowa?
4. Konkurs plastyczny „Europa – mój dom”
5. Konkurs Piosenki Unijnej

• debata nt. „Szanse modziey po wejciu Polski do UE” (z udziaem burmistrzów, wójtów, przedstawicieli starostwa i goci honorowych z rzdu RP)

• prelekcja nt. "Moliwoci ksztacenia si i zdobywania pracy w UE"

  • ROK SZKOLNY 2003/2004 - czwarty rok dziaalnoci klubu

Klub skupi si na naukowym aspekcie dziaalnoci:
• w konkursach i olimpiadach Wiedzy o UE i Integracji na etapie okregowym brali udzia: A. Dominowski, D. Górnicki, a w eliminacjach szkolnych: P. Lewandowski, A. Lewandowski, J. Baszczyk
• informowalimy o inicjatywach na rzecz niepenosprawnych w ramach obchodów Europejskiego Roku Niepenosprawnych (2003) i o przedsiwziciach zwizanych z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport (2004)
• wzilimy udzia w I Wojewódzkim Konkursie na Najlepszy Klub Europejski - wyrónienie
• 9 V 2004 - Dzie Europy - przygotowalimy IV Byskawiczny Midzyklasowy Turniej Wiedzy o UE
• przeprowadzilimy ankiet nt. wiedzy o UE wród mieszkaców miasta i gminy Kowal

  • ROK SZKOLNY 2004/2005 - pity rok dziaalnoci klubu

• Obchody Dnia Jzyków Obcych – konkursy: "Mody poliglota"; konkurs literacki "Dlaczego warto si uczyc jzyków obcych?
• 9 V 2005 - Dzie Europy - przygotowalimy V Byskawiczny Midzyklasowy Turniej Wiedzy o UE
• akcja propagandowa nt. Konstytucji Europejskiej

  • ROK SZKOLNY 2005/2006 - szósty rok dziaalnoci klubu

IX 2005 - obchody Dnia Jzyków Obcych – konkursy jzykowe
IX 2005 - obchody Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej
X 2005 - organizacja prawyborów prezydenckich i parlamentarnych dla spoecznoci uczniowskiej
X – XI 2005 - udzia dwóch uczniów: T. Olejnika i A. Ziemskiego w Olimpiadzie Wiedzy o UE (T. Olejnik w eliminacjach II etapu)
9 V 2006 - Dzie Europy - przygotowalimy VI Byskawiczny Midzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

  • ROK SZKOLNY 2006/2007 - siódmy rok dziaalnoci klubu

IX 2006 - obchody Dnia Jzyków Obcych – konkursy jzykowe
29 IX 2006 – T.Olejnik i M. Zakrzewski w Finale Konkursu Wiedzy o ZPORR
IV 2006 - olimpiada Wiedzy o UE z Wyszej Szkoy Humanistycznej w Putusku
XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – 2 ucz.
XI Olimpiada Wiedzy o UE - Uniwersytet Szczeciski – 2 ucz.: T. Olejnik i A. Ziemski (etap okrgowy w Toruniu)

2007 - Europejski Rok Równoci Szans dla Wszystkich" – gazetka cienna

XII – III 2007 - Konkursy Przedmiotowe na Politechnice Warszawskiej Szkole Wyszej Nauk Technicznych i Spoecznych w Pocku (2 finalici: Tomasz Olejnik – Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej; Micha widerski – Konkurs Matematyczno – Fizyczny)

9 V 2007 - Dzie Europy - przygotowalimy VII Byskawiczny Midzyklasowy Turniej Wiedzy o UE

  • ROK SZKOLNY 2007/2008 - ósmy rok dziaalnoci klubu

IX 2007 - wspóopiekunem klubu zostaje mgr Anna Prokopiak - Lewandowska
IX 2007 - obchody Dnia Jzyków Obcych – gazetka cienna, (amace jzykowe)

 ROK SZKOLNY  2008/2009  -  dziewity rok dziaalnoci klubu

IX - Obchody Dnia Jz. Obcych – gazetka cienna
IX - Obchody Dnia Dziedzictwa Narodowego
10. X – 16. I – przystpi do gry internetowej „Z klasy do kasy” nasz 4-osobowy zespó
5. XI 2008 – zawody I stopnia - XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – wzio udzia 3 ucz.(Sz. Dominowski, T. Kijewski, T. Sobczak)
-II 2009  zorganizowano szkolny Konkurs literacki na list miosny w jz. nauczanym w szkole - „Mój drogi Romeo! Moja droga Julio!”
-IV – klub wczy si w organizacje IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego pod hasem „j. polski 5. jzykiem wspólnoty europejskiej”
- V - klub wczy si w majówk europejsk w Kowalu (29. IV 2009)
- V – zorganizowano IX Midzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2009/10 - dziesity rok dziaalnoci klubu
-IX - zorganizowano szkolny Konkurs na plakat propagujcy Dzie Jzyków Obcych
-X – pod hasem „Europa na rzecz rodowiska wczylimy si w Akcj sprztania wiata
- 5-11 X 2009 wczylimy si w organizacj I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej
- X 2009 – 6 ucz. brao udzia w Olimpiadzie Wiedzy o UE, dwoje z nich – (A.Ciarachowicz i P. Klitkowski) zakwalifikowao si do eliminacji okrgowych w Toruniu -16.I 2010.
- 21.X 2009 – 4 ucz. uczestniczyo w Olimpiadzie Przedsibiorczoci
- 5. XI 2009 – 2 ucz. - Sz. Dominowski, T. Sobczak – uczestniczyo w OWE.
- V 2010 – X Midzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2010/11 - jedenasty rok dziaalnoci klubu 
- 2.XI 2010 – udzia w Olimpiadzie Wiedzy o UE
- 3.XI 2010 – wyjazd 7-os. grupy na Dni Otwarte NBP w Bydgoszczy
-17.XI 2010 – niekonwencjonalne zajcia w Wyszej Szkole Bankowej w Toruniu „Alternatywna lekcja przedsibiorczoci”
-XII – 6. Ucz. uczestniczyo w Olimpiadzie Przedsibiorczoci
- II 2011 – Dzie Angielski – inscenizacja w jz. angielskim
-V 2011 – Dzie Europy - XI Midzyklasowy Konkurs Wiedzy o UE

ROK SZKOLNY 2011/12 - dwunasty rok dziaalnoci klubu
- IX  - zorganizowano obchody Dnia Jzyków Obcych – kiermasz ksiek do nauki jz. obcych
-XI – 3.ucz. bierze udzia w OWE
-XII – 10. ucz. bierze udzia w Olimpiadzie Przedsibiorczoci.

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 12 January 2012 )

Dzisiaj jest

9 Marca 2021
Wtorek
Imieniny obchodz:
Apollo, Dominik,
Franciszka,
Katarzyna,
Mcisawa,
Prudencjusz, Taras
Do koca roku zostao 298 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc