Rekrutacja 2017/2018 PDF Drukuj E-mail

ABSOLWENCIE GIMNAZJUM!!!

 

Zdjcie uytkownika Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

 

DRODZY GIMNAZJALICI. Ju wkrótce podejmiecie decyzj dotyczc dalszej cieki ksztacenia. Z pewnoci syszelicie, e wybór szkoy ponadgimnazjalnej to pierwszy powany krok w doroso. Na pewno tak jest! Nie musi to by jednak wybór, który definitywnie ukierunkuje wasz przysz drog zawodow. Macie prawo jeszcze sprawdza i próbowa, co rzeczywicie Was interesuje i czym chcielibycie zajmowa si w przyszoci.

Tegoroczna oferta edukacyjna, jak Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu kieruje do modziey gimnazjalnej, opiera si na badaniach, które wskazuj, e w wikszoci przypadków ucze koczcy gimnazjum nie ma jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych.


 

NOWOCI, jak proponujemy gimnazjalistom w roku szkolnym 2017/2018 jest KLASA OGÓLNA-WIELOKIERUNKOWA. Nauka w tej klasie pozwoli zdoby solidne wyksztacenie ogólnoksztacce, a jednoczenie stworzy moliwo zdobycia rónorodnej wiedzy zawodowej i umiejtnoci przydatnych na rynku pracy. Ucze moe wybra jeden lub dwa moduy zaj z rónych obszarów zawodowych:

  • - RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELGNIARSTWO;
  • - KOSMETYKA i WIZA;
  • - MEDIA, REKLAMA, GRAFIKA KOMPUTEROWA;
  • - SPORT i FITNESS;
  • - HOTELARSTWO i TURYSTYKA.

  • Ponadto uczniowie maj moliwo wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie  rozszerzonym zgodnie wasnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Dziki temu kady absolwent naszego Liceum bdzie móg wiadomie wybra przyszy zawód.W roku szkolnym 2017/2018, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzimy take nabór do KLASY O PROFILU MUNDUROWYM rozszerzonym o zagadnienia z dziedziny  LOGISTYKI. Klasy ukierunkowane na przygotowanie do kariery zawodowej w subach mundurowych,  takich jak Wojsko, Policja, Stra Poarna, Suba Wizienna, Suba Celna czy Stra Miejska prowadzimy w Liceum w Kowalu z powodzeniem od niemal dziesiciu lat. Jako pierwsza szkoa w powiecie wocawskim wprowadzilimy ten profil ksztacenia do swojej oferty, dostosowujc program zaj do wymaga stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do sub mundurowych. Nasze dowiadczenie w organizowaniu wyjazdów, warsztatów i zaj dodatkowych, przy wspópracy z licznymi partnerami szkoy (patrz informacje na ulotce),  pozwala  rzetelnie przygotowa modzie do wymaga stawianych kandydatom do formacji  mundurowych.

   

 

Dla kadego zainteresowanego:

ulotka do pobrania

 http://www.lokowal.pl/pdf/ulotka2017 DL awers.pdf

 http://www.lokowal.pl/pdf/ulotka2017 DL rewers.pdf

kwestionariusz do pobrania - pobierz

 


 

 

 Co warto wiedzie o szkole?

 

Nasze Liceum zostao zaoone 1 sierpnia 1948 roku. Jest to szkoa, która moe poszczyci si niemal 70-letni tradycj. Pierwszy egzamin dojrzaoci odby si w czerwcu 1952 r. W 50 roku istnienia, 25 padziernika 1997r. Liceum przyjo imi Królowej Jadwigi. Modzie uczca si w LO pochodzi z Kowala, okolicznych wsi i miasteczek, a take z Wocawka i Gostynina. Nasi uczniowie oprócz nauki w szkole bior udzia w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Po zakoczeniu szkoy kontynuuj nauk na wyszych uczelniach – w kraju i za granic. Wielu z nich jest teraz urzdnikami, nauczycielami, kapanami, naukowcami, lekarzami, inynierami, dziennikarzami, oficerami i pracownikami rónych instytucji.

Nasi absolwenci piastuj wiodce stanowiska w administracji pastwowej.

 

 


 

Nasz baz stanowi budynek szkolny przy ul Piwnej 20, czyli:       

dwie sale gimnastyczne,

stadion, boiska przyszkolne do koszykówki, piki rcznej, boisko „Orlik”,

pracownia komputerowa i multimedialna, 

multimedialna pracownia jzykowa,

Wi-Fi na terenie caej szkoy dostpne dla uczniów

kcik uczniowski „Dziupla”,

sale z tablicami interaktywnymi

szatnia wyposaona w szafki ubraniowe dla ucznia, 

biblioteka szkolna 


 

 Jestemy szko, która:  

zapewnia bezpieczestwo dziki monitoringowi,

respektuje uniwersalne wartoci,

jest przyjazna i tolerancyjna,

otwarta na potrzeby uczniów i rodowiska,

ksztatuje samodzielno,

jest otwarta na zmiany,

wyposaa w umiejtnoci

 


Zapewnimy Ci:         

dobrze zorganizowane zajcia,

yczliwych i otwartych nauczycieli,

rozwój swoich zainteresowa i uzdolnie,

dostp do kultury,

kreowanie ycia szkoy,

bezpieczestwo i dobre warunki socjalne,

zajcia sportowe i rekreacyjne, basen,

pomoc pedagoga i psychologa,

pomoc socjaln,

dowóz do Liceum busem szkolnym

 Masz szans poszerzy swoje umiejtnoci uczestniczc w innych formach dziaalnoci edukacyjnej.

Na terenie Liceum dziaa:

Uczniowski Klub Sportowy

Szkolne Koo PCK

Szkolny Klub Europejski „Eurowizjer”

Koo Historyczne

„Szkoowizjer” - gazetka szkolna

Szkolne Koo Teatralne

Akademia Filmowa - klub dyskusyjny

Wolontariat 

 

  


W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do klas:

 

 

MUNDUROWO-LOGISTYCZNEJ  

 

Zdjcie uytkownika Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Edukacja ukierunkowana na przygotowanie do kariery zawodowej w subach mundurowych: Wojsko, Policja, Stra Poarna, Suba Wizienna, Suba Celna, Stra Miejska.

Program zaj dostosowany jest do wymaga stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do sub mundurowych

 

Przedmioty rozszerzone:

2 lub 3 do wyboru - WOS, historia, geografia, matematyka, biologia, jzyk polski, jzyk angielski

Przedmioty uzupeniajce:

Pena informacja na temat zaj i przedmiotów dodatkowych znajduje si w ulotce – do pobrania powyej

 

Zajcia i przedmioty dodatkowe:

-        wiedza o subach mundurowych i bezpieczestwo narodowe

-        zajcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

-        wykady, pogadanki, prelekcje, warsztaty z przedstawicielami sub mundurowych

-        wyjazdy i wycieczki programowe (Policja, Stra Poarna, Suby Wizienne, Suby Celne),

-        zajcia na strzelnicy i poligonie wojskowym

-        samoobrona, wyjazdy na basen, paintball, park linowy

-        obozy i biwaki sportowo-mundurowe

-  przygotowanie do testów sprawnociowych (tor przeszkód) i psychologicznych w celu podjcia pracy w subach mundurowych

-        udzia w ogólnopolskich zawodach strzeleckich i sportowo-mundurowych

 

 

Zajcia dodatkowe bd równie prowadzili pracownicy instytucji i placówek, które nawizay wspóprac z nasz szko:

1.    KSW we Wocawku

2.    Stra Miejska we Wocawku

3.    Stra Poarna we Wocawku

4.    Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne Sub Ochrony "DELTA" we Wocawku

5. I Brygada Logistyczna w Bydgoszczy,

6. Jednostka Strzelecka 4051 Wocawek imienia generaa broni Wadysawa Andersa,

7. OSP

 

     Dla osób chtnych moliwo zorganizowania kursów pozwalajcych na zdobycie umiejtnoci dodatkowo punktowanych przy naborze do Formacji Mundurowych np. kurs nurkowania, spadochronowy, prawa jazdy, ratownictwa medycznego

 

W tej klasie zawsze dzieje si co ciekawego! 

 OGÓLNEJ – WIELOKIERUNKOWEJNOWO!!!

 

  • Zdjcie uytkownika Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Edukacja w klasie ogólnej umoliwia wybór moduu zaj zgodnych z zainteresowaniem ucznia, gdy zainteresowani mog wybra, oprócz przedmiotów wiodcych, 1 lub 2 moduy zajciowe uwzgldniajce pasje i plany dotyczce przyszoci zawodowej oraz edukacyjnej.

W TEJ KLASIE MASZ MOLIWO POZNA SPECYFIK PRACY W RÓNYCH ZAWODACH... 

 

 Przedmioty rozszerzone:

2 lub 3 do wyboru - WOS, historia, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka,  jzyk polski, jzyk obcy

 

Moduy zajciowe

(ucze ma moliwo wyboru od 1 do 2 moduów)

 

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELGNIARSWO

- pierwsza pomoc przedmedyczna

- edukacja ratowniczo-medyczna

- zarys anatomii i fizjologii czowieka

- podstawy pracy opiekuczej (wspópraca z DPS)

- nauka specjalistycznego jzyka obcego

- wyjazdy i warsztaty tematyczne

 

  •  KOSMETYKA I WIZA

- warsztaty w Salonach Urody

- warsztaty z wizaystk, kosmetyczk

- podstawy anatomii i dermatologii

- „Akademia Zdrowia i Urody”

-  jzyk obcy zawodowy

 

MEDIA, REKLAMA, GRAFIKA KOMPUTEROWA

- warsztaty dziennikarskie w TV, Radio i lokalnych mediach

- kurs profesjonalnej fotografii

- grafika komputerowa

- projektowanie stron WWW i materiaów reklamowych

- monta i obróbka materiau filmowego

- wyjazdy i wycieczki tematyczne

 

  • SPORT I FITNESS

- zajcia z rónych dyscyplin sportowych

- fitness

- taniec towarzyski i nowoczesny

- wyjazdy na basen/lodowisko

- udzia w zawodach sportowych

 

HOTELARSTWO I TURYSTYKA

- organizacja i obsuga imprez turystycznych

- animacja kultury

- geografia turystyczna Polski i wiata

- projektowanie materiaów promocyjnych i informatorów  usug turystycznych

- jzyk obcy zawodowy

- warsztaty i wyjazdy do placówek hotelarsko-turystycznych (hotele, pensjonaty, biura podróy, gospodarstwa agroturystyczne) 

 

 

 UWAGA !!!

Modu zaj zadeklarowany na podaniu ucze moe jeszcze zmieni po przyjciu do szkoy 


 

 

Dokumentacja, któr naley zoy

 

1.       podanie  (mile widziany  kwestionariusz do pobrania - pobierz)

2.       wiadectwo ukoczenia gimnazjum,

3.       zawiadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

4.       zawiadczenia potwierdzajce osignicia - oryginay w przypadku szkoy pierwszego wyboru,

5.       2 fotografie z nazwiskiem, adresem i dat urodzenia na odwrocie

6.       zawiadczenie lekarskie  

 

 

Dodatkowo dla klasy mundurowej:

w przypadku leczenia specjalistycznego zawiadczenie o braku przeciwwskaza od danego lekarza specjalisty 

 

 

  

 

 

Terminy postpowania rekrutacyjnego

na podstawie 

Zarzdzenia 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Owiaty

z 11 kwietnia 2017 roku

22 maja 2017

 – 19 czerwca 2017 godz. 15.00

Zoenie wniosku o przyjcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenienie warunków i kryteriów branych pod uwag w postpowaniu rekrutacyjnym

23 czerwca 2017

 – 27 czerwca 2017 godz. 15.00

Uzupenienie wniosku o wiadectwo ukoczenia gimnazjum i zawiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do 29 czerwca 2017 roku

Weryfikacja zoonych wniosków przez komisj rekrutacyjn

Do 17 lipca 2017 r. godz. 12.00

Podanie do wiadomoci listy kandydatów zakwalifikowanych

Do 24 lipca 2017r godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjcia nauki w liceum

Do 26 lipca 2017 r. godz. 15.00

Podanie do wiadomoci list przyjtych do szkoy

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Sunday, 23 April 2017 )

Dzisiaj jest

23 Lutego 2018
Pitek
Imieniny obchodz:
Bdzimir, Damian,
Florentyn, azarz,
Piotr, Romana, Roma,
Seweryn
Do koca roku zostao 312 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc